ขณะนี้สถานีปิดชั่วคราว ซึ่งอาจจะเพราะ
1. เป็นช่วงคิวว่าง
2. เน็ตของ DJ ติดขัด โปรดรอซักครู่